29 maart 2016

Mijn recente werk is te zien op www.kittyblum.nl   en  www.kittyblumcards.nl

8 februari 2013

kunst kijken - kunst maken

Kitty Bakker en Kordelia Nitsch starten na de voorjaarsvakantie met een cursus "Kunst kijken - kunst maken", een reis langs verschillende schilders en hun stijlen, langs stromingen en genres. De cursus wordt gehouden op dinsdagavond en begint telkens met een introductielezing. Daarna gaan de deelnemers aan het werk met een van de thema's uit de lezing.

De cursus vindt plaats in de Kranepoort, een voormalige school, in het atelier van Kitty Bakker.

Wanneer: vanaf 7 mei,
6 dinsdagavonden, 19.30 – 21.30 uur
Waar: Kraneweg 13, lokaal 14 in Groningen
Kosten: 135,- euro incl. materiaal


Opgeven: tel. 06-13247599 of mail kittybakker1968@hotmail.com

7 februari 2011

Ode aan Lisdodde / Ode an den LampenputzerOde aan Lisdodde.
Materiaal: Betonijzer, touw en wol. De installatie reist rond. In 2010 te zien in Oude Kene en Diessen, in 2011 in Groningen.
Planten passen zich aan en verspreiden zich. In Oude Kene gingen ze op in het rietlandschap, in het bos in Diessen gingen ze bloeien en binnen in de Portiersloge wachten ze af, herschikken ze zich.
Van 7 februari tot 5 maart 2011 Portiersloge Groningen.

Ode an den Lampenputzer. Bewehrungsstahl, Bindfaden und Wolle. Die Installation ist eine Wanderausstellung, zu sehen 2010 in Oude Keen und Diessen, 2011 in Groningen. Pflanzen passen sich an und vermehren sich. In Oude Kene wurden sie Teil der Schilflandschaft, im Wald von Diessen sind sie aufgeblüht und in der Portiersloge warten sie, definieren sie sich neu.
Vom 7. Februar bis zum 5. März 2011 Portiersloge Groningen.

22 juni 2010

Man with dog, 2009

Noorwegen heeft iets Oosters, als je de silhouetten van bergen en bomen ziet. Mooi hoe die twee verten elkaar ontmoeten.
Een man die zich in gedachteloze overpeinzingen mee laat voeren. Hij heeft het huis gebouwd, is met de boot gevaren. De hond is zijn kameraad, ze zorgen voor elkaar.
Mit seinen Silhouetten von Bergen und Bäumen mutet Norwegen asiatisch an. Spannend, wie beide sich im Horizont treffen.
Ein Mann verschwindet im Sog seiner gegenstandslosen Gedanken. Er hat das Haus gebaut, ist Boot gefahren. Der Hund ist sein Kamerad, bei sorgen füreinander.

uitgeleend/ausgeliehen

New beginning, 2010
Een wandeling door een verlaten landschap. Middenin een desolaat hotel. We sluipen door een gat in de muur naar binnen, lopen door het gebouw.
Eine Wanderung durch eine verlassene Landschaft. Irgendwann ein desolates Hotel mit einem Durchschlupf in der Wand.

18 december 2009

Elg, 2009

Een eland in een versteend landschap dat pas tot leven komt als hij beweegt.
Ein Elch in einer versteinerten Landschaft, die erst durch seine Bewegung zum Leben erweckt wird.

Stone I & II, 2009Weer Noorwegen. Een man in de tuin met een steen (of een lam). Het is lente, de fruitbomen bloeien. Het werk is nog niet af.

Wieder Norwegen. Ein Mann mit einem Stein (oder einem Lamm) im Arm. Es ist Frühling, die Obstbäume blühen. Die Arbeit ist nog nicht getan.

Liquid, 2009

Dit schilderij is ontstaan in het kader van de themaexpositie in de Broerekerk in Zwolle over de periode na Napoleon. Bij oude gebouwen zie je een hele geschiedenis aan je voobijtrekken...
Dieses Bild entstand anlässlich der Ausstellung "Nach Napoléon" in der Broerekerk in Zwolle. Beim Sehen alter Gebäude zieht Geschichte an uns vorüber...

uitgeleend/ausgeliehen

2 juli 2009

Outside in, 2009

Outside in speelt in Noorwegen. Het huis staat op een berg. Ik kijk uit over het landschap en merk dat het zijn geheimen nog niet aan mij prijsgeeft. Het huis is nog niet bewoond en ik heb ineens het gevoel dat het buiten binnen is."
Outside in ist in Norwegen situiert. Das Haus steht auf einem Berg. Ich schau über das Land und merke, dass es mir seine Geheimnisse noch nicht offenbart. Das Haus ist noch unbewohnt und mich überkommt das Gefühl, dass außen innen ist."

verkocht/verkauft

12 mei 2009

Flow...Flow is onderdeel van een serie die Kitty Bakker merendeels rond middernacht maakte. "Geweldig om als het buiten zo stil is in een zee van kleur te verdwijnen", zegt ze. Kitty maakte een inkttekening en bewerkte die op de computer. Ze liet zich inspireren door lichtval in de natuur en door het kleurgebruik in Indiase kunst. "Ik heb geprobeerd een vluchtig gevoel van geluk in een beeld te vangen."
Flow gehört zu einer Serie, die größtenteils um Mitternacht entstanden ist. Kitty Bakker: "Unbeschreiblich, wenn draußen alles still ist, einfach in einem Farbenmeer abzutauchen." Zunächst fertigte die Künstlerin eine Tuschzeichnung an, die sie anschließend mit dem Computer bearbeitete. Ihre Inspirationsquellen sind der Lichtfall in der Natur und der Farbgebrauch der indianischen Kunst. "Ich habe versucht, ein flüchtiges Glücksgefühl in einem Bild einzufangen."

25 maart 2009

Japan in Leiden - Oranda-e

Oranda-e - met Hollandse ogen. In het kader van 400 jaar handelsbetrekkingen met Japan organiseert het Siebolhuis het Japanjaar. Kunstcentrum Haagweg participeert met een expositie die te zien is van 3 april t/m 3 mei. Kitty Bakker is een van de 30 deelnemende kunstenaars. De galerie is open op vrijdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Opening zondag 5 april 2009.
Oranda-e - mit holländischen Aug
en. Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 400 Jahren Handelsbeziehungen mit Japan veranstaltet das Siebolhuis in Leiden ein Japanjahr. Aus diesem Anlass ist im Kunstcentrum Haagweg vom 3. April bis 3. Mai eine Ausstellung zu sehen. Kitty Bakker gehört zu den 30 KünstlerInnen die sich dort mit einem Wandschirm vertreten sind. Die Galerie ist Fr-So von 13.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung findet Sonntag, den 5. April 2009 statt.

verkocht/verkauft

4 juni 2008

Kunst in Orvelte

Voor Orvelte 2008 maakte Kitty Bakker een beeld van een oor in een boom. Waarom hebben bomen geen oren? Oren die luisteren naar verhalen, oren voor onze gedachten. In ons drukke bestaan, vol van deze wereld, steeds alles verplaatsend, verbouwend, opnieuw ordenend, blijken we soms stil te kunnen staan bij kleine of grotere wonderen. Een boom staat en groeit en besluit opeens om op een bepaalde manier te communiceren met de buitenwereld.
Für Orvelte 2008 fertigte Kitty Bakker ein Ohr in einem Baum. Warum haben Bäume keine Ohren? Ohren, die sich unsere Geschichten anhören, Ohren für unsere Gedanken. In unserem hektischen Alltag, erfüllt von dieser Welt, in der wir immer alles umsetzen, umbauen, neu ordnen, können wir manchmal bei kleineren oder größeren Wundern verweilen. Ein Baum steht und wächst und beschließt auf einmal, irgendwie mit der Außenwelt zu kommunizieren.

Ricky has a palace in his head, 2008

Ontstaan vanuit een serie in opdracht geschilderde knuffels is Ricky has a palace in his head het eerste vrije knuffelschilderij.
Nach einer Reihe in Auftrag gemalter Plüschtiere ist Ricky has a palace in his head das erste Kuscheltier, das sich als freies Kunstwerk manifestiert.

verkocht/verkauft

29 januari 2008

Tomorrows, 2008


Almaar kwallen-bloemen-kwallen, kaders. Ze vormen een folieachtige laag waar de kijker doorheen moet om het schilderij te kunnen betreden. Een gordijn, dat de kern afschermt van de buitenwereld. Als de beschouwer deze barriere heeft overwonnen, opent zich de ruimte naar alle richtingen.
Immer wieder Quallen-Blumen-Quallen, Rahmen. Sie bilden eine Folie, die der Betrachter durchdringen muss, will er das Bild betreten. Einen Vorhang, der den Kern von der Außenwelt abschirmt. Hat man diese Barriere überwunden, öffnet sich der Raum in alle Richtungen.

Delfts Blauw, 2008


De beschouwer wordt een stille observator. Terwijl hij zijn eigen beeldenvoorraad afzet tegen hetgeen hij ziet (of meent te zien), ontdekt hij nieuwe details – of verzint ze erbij. In die zin zijn de schilderijen een uitnodiging: ze sporen de beschouwer aan om vermeende verbanden te overdenken en voor zichzelf een nieuwe plaats te zoeken in zijn eigen microkosmos.
Der Betrachter wird zum stillen Beobachter. Während er seinen inneren Bildervorrat gegen das abgleicht, was er sieht (oder zu sehen meint), entdeckt er stets neue Details – oder erfindet sie ungeniert hinzu. Somit sind die Bilder eine Aufforderung, angenommene Kausalitäten zu hinterfragen und sich in der eigenen Erfahrungswelt neu zu positionieren.

verkocht/verkauft

28 januari 2008

Dutch nocturne, 2007


Wazig in de verte, doch onbescheiden aanwezig het meest Hollandse symbool in een Hollands landschap. Op de akkers kiemt gesjabloneerd leven. Gevoed door fel gekleurde substantie.
Verschwommen in der Ferne, gleichwohl unbescheiden zugegen, das Symbol der Symbole in einer urholländischen Landschaft. Auf den Feldern keimt schabloniertes Leben. Genährt von grellfarbener Substanz.

Dutch nature, 2005

De sfeer van de nacht in de Hollandse polder. Het netvlies binnendringen in zachte halen, de grootsheid van de naderende ochtend voor het grijpen.
Das Flirren der Nacht im holländischen Polder. Die Netzhaut bezwingend in sanften Linien, langsam anschwellend zum grandios erahnbaren Morgen.

Triffids en Watch, 2005


Teer als een vogel, een bloem, een lijn.
Magistraal in het landschap.

Zart wie ein Vogel, eine Blume, eine Linie.
Meisterlich in der Landschaft.


De blik verdwijnt mee in het verdwijnpunt.
Der Blick löst sich im Fluchtpunkt auf.

beide verkocht/verkauft

under construction, 2005


Schilderijen als tussentijd-opnames. Bevroren beweging tussen twee ogenblikken. Het haast ongrijpbare moment tussen dat wat is gebeurd en dat wat vervolgens gebeurd zou kunnen zijn.
Bilder als Zwischenzeitaufnahme. Eingefrorene Bewegung zwischen zwei Augenblicken. Der kaum greifbare Moment zwischen dem, was gerade passiert ist, und dem, was anschließend passiert sein könnte.

Tijdloos en onpeilbaar. De horizon als veilige constante in een veranderend perspectief. De beschouwer zoekt houvast in deze niet-grijpbare grens, deze imaginaire scheidslijn tussen hemel en aarde, wordt in het schilderij gezogen, raakt even uit balans, komt tot rust.
Zeitlos und haltlos. Der Horizont als vertraute Konstante in einer veränderlichen Perspektive. Der Betrachter hält sich mit den Augen an diesem nicht greifbaren Ort, dieser immer imaginären Grenzlinie zwischen Himmel und Erde fest, wird ins Bild gesogen, gerät ins Schleudern, verweilt.

Al kijkende doemen nieuwe lagen, nieuwe mogelijkheden op.
Im Schauen öffnen sich neue Schichten, neue Sichten.

Eland en wondering, 2004


De wisselwerking tussen transparant en pasteus opgebrachte verf, tussen lijn en vlak zorgt ervoor dat het kijken als zodanig een haast voelbare ervaring wordt. Vertrouwde symbolen, open brekende structuren, uitvergrote bloemen en beesten, regenachtige sluiers voor de doffe zon. Ze dwingen tot een herijking van schijnbaar eenduidige situaties, tot heroriëntering, tot introspectie.
Der Wechsel zwischen transparentem und pastösem Farbauftrag, zwischen Linie und Fläche verleiht dem Akt des Betrachtens nahezu haptische Qualität. Geläufige Symbole, aufklaffende Strukturen, überdimensionierte Blumen und Tiere, regenartige Schleier vor matter Sonne. Sie zwingen zum Überdenken jeder vermeintlich identifizierten Situation, zur Umorientierung, zur Introspektion.

Onbestendigheid, ontroering, eenzaamheid, hoop en geboden alertheid lijken in evenwicht. Dit evenwicht echter kan op elk moment omslaan en in een catastrofe uitmonden. Of een lieflijke idylle.
Bedrohliche Instabilität, Rührung, Einsamkeit, Hoffnung und die Mahnung zur Wachsamkeit halten sich die Waage. Das Gleichgewicht kann jeden Moment kippen, in eine Katastrophe münden. Oder in eine liebliche Idylle.

verkocht/verkauft

Sign of Times, 2007


"Mijn werk gaat over kijken door de tijd. Hierbij treedt een verstilling op. Je kijkt als het ware via de achterzijde naar de dingen zoals ze zich voordoen. De structuur wordt zichtbaar, verleden tijd en toekomst. Wat je ziet wordt meteen gerelativeerd. Zo wordt duidelijk dat elk moment, zodra het plaatsvindt, al verdwenen is in de eeuwigheid."
"Meine Bilder sind wie eine Reise durch die Zeit. Immer wieder hält man an und sieht die Dinge wie von hinten. Die Struktur wird sichtbar, Vergangenheit und Zukunft. Sobald man etwas erkennt, relativiert es sich. So wird deutlich, dass jeder Augenblick im Geschehen schon der Ewigkeit angehört."

Expo's & events

2011
Stichting Kunstwerf (Oosterwolde), 16/17-4
Lisdodde op reis, Museum De 5000 Morgen (Hoogeveen), 2-4 t/m 31-5
Portiersloge (Groningen), 7-2 t/m 5-3

2010
LandArt Diessen (Noord-Brabant), 11 t/m 26-9
Hoogeveen, "Oude Kene", 25-6 t/m 25-8
Koetshuis Kunstveiling "Noorderlicht", Roden, 11-4
Galerie BAS, Sneek, groeps

2009
Arteria, Dwingeloo, Arteria leent uit!
CBK Drenthe, Assen, artxing, groeps

Kunstuitleenschatten 2009 CBK/SBK A-kerk, groeps
"Kunst en Evolutie", Orvelte, groeps
Broerenkerk, Napoleon in Zwolle, artxing, groeps
Leiden Haagweg 4 Oranda-e

2008

"De vier elementen", Orvelte, groeps
Ronald McDonald-huis, Amsterdam, solo

2007

Tentoonstelling in het kader Holland-Woche in Bad Zwischenahn (D), groeps
Child Right, Hotel Arena / Paradiso, Amsterdam, groeps/veiling
"Reflectie", Orvelte, groepstentoonstelling
Open atelierroute, Groningen
Foroezan, Groningen, solo
175-jarig bestaan Galerie Pictura, Groningen,groeps
Plaza Sportiva, Euroborg, Groningen, solo

2006

Galerie Kunst in de Kop, Groningen, groepstentoonstelling
"Twee gedachtes, een ontmoetingspunt" Pictura,Groningen, duotent. en performance

2005

"Dutch Nature", Galerie Art Mûr, Montreal (Canada), groeps
Amsterdam, Hotel Arena / Galerie Donkersloot, expositie en veiling
"De taal van het landschap", Beilen, workshop en groeps
Hoogeveense Lente, Hoogeveen, groeps

2004

Kunstenaarsvereniging De tempel, Tilburg, groeps
Gemeentekantoor Groningen, Floated World, Groningen, groeps
Academisch Ziekenhuis Groningen, solo

2003

Galerie Noord, Groningen, groeps
Galerie Oosterstraat, Groningen, duo

2002

Galerie Noord, Groningen, groeps
Jonge Honden de luxe, Minerva, Groningen, examenstentoonstelling
Jong Talent, Amsterdam, groeps

Subsidies

2006-2008
ABN AMRO, aankoop schilderijen voor diverse goede doelen

2005

Nederlands Consulaat in Canada
Provincie Drenthe

archief